☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Piątek 19.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wniosek – 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej)
2. Opłata skarbowa za załącznik 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
3. Opłata stała za wydanie decyzji – 76,00 zł.w znakach opłaty skarbowej.
4. Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2 , stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych reguluje uchwała nr 102/XXI/04 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych.
 
Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze:
Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010
 
Znaki opłaty skarbowej - do nabycia wUrzędzie Gminy w Płoniawach-Bramurze
 
Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy :
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy :
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy w Płoniawach-Bramurze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej, Mienia Komunalnego, Gospodarki Gruntami i Leśnictwa
tel. (029) 717-80-61

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 958),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r. Nr 6 poz. 33).
Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2004-01-19 12:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2004-12-03 12:30:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559