Podstawowe zadania Gminy

 

PODSTAWOWE ZADANIA GMINY

 

1.      Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz organizowanie życia publicznego.

2.      Zaspokajanie zbiorowych potrzeb Gminy obejmuje w szczególności sprawy:

a)     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

b)     wiejskich dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego ,

c)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową,

d)     lokalnego transportu zbiorowego,

e)     ochrony zdrowia,

f)       pomocy społecznej – w tym: ośrodków i zakładów opiekuńczych,

g)     edukacji publicznej,

h)     gminnego budownictwa mieszkaniowego,

i)       kultury - w tym: gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

j)        kultury fizycznej i turystyki - w tym: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

k)     targowisk i hal targowych,

l)        zieleni i zadrzewień,

m)   cmentarzy,

n)     porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

o)     utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

p)     polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej ,

q)     wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

r)       promocji Gminy,

s)     współpracy z organizacjami pozarządowymi,

t)       współpracy ze społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-07-30 14:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Łoniewska Kinga
(2003-08-05 13:41:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki