☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana imienia, nazwiska w drodze decyzji administracyjnej

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 16

tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

 •  ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.),
 • dział II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071ze zm.)
 • załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o zmianę imienia, nazwiska.
 2. Dokument tożsamości – do wglądu.
 3. Wniosek o transkrypcję zagranicznych aktów stanu cywilnego w przypadku, gdy wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego, sporządzonych na terytorium RP.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

OPŁATY

Opłatę w wysokości 37 zł. od decyzji przychylającej się do wniosku, wnosi się w kasie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura lub na konto Urzędu Gminy.                  

Nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010.

ULGI

nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Decyzja administracyjna w sprawie zmiany imienia, nazwiska.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wniosek w sprawie zmiany imienia, nazwiska składa się osobiście lub z podpisem notarialnie poświadczonym do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego.
 3. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 4. W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
 5. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi
  z rodziców wyraził na to zgodę, chyba, że nie ma on pełnej zgodności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo nie żyje.
 6. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska, dziecko ma ukończone 13 lat, do zmiany nazwiska jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.                                                                                              

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego
w Warszawie za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:33:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 11:22:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559