☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 28.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego-text

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego - pokój Nr 16

 tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

 - art. 45-48 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),

- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
 2. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

OPŁATY

Opłaty w wysokości:

 • 22 zł. za odpis skrócony,
 • 33 zł. za odpis zupełny,
 • 22 zł. za odpis wielojęzyczny,

wnosi się w kasie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura lub na konto Urzędu Gminy.

Nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010.

ULGI

Katalog spraw w których złożenie odpisów aktów stanu cywilnego nie podlega opłacie skarbowej, określa art. 2 ust. 1  ustawy o opłacie skarbowej.

Zwalnia się od opłaty skarbowej za wydanie odpisów osoby, które składając wniosek  przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto zwalnia się wnioskodawcę od opłaty skarbowej, w przypadku gdy:

 1. odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywający poza granicami RP, będzie przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych,
 2. gdy odpisy skrócone wydawane są w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w RP oraz obywatelom tych państw obcych z którymi RP zawarła odpowiednie porozumienia,
 3. odpisy zupełne wydawane są w sprawach dokumentów paszportowych,
 4. odpisy zupełne wydawane są osobie, której akt dotyczy po unieważnieniu wzmianki dodatkowej, dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odpisy z rejestru stanu cywilnego wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w księdze Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie złożono wniosek. W innym przypadku, gdy akt znajduje się w księdze innego Urzędu Stanu Cywilnego, odpis jest wydawany w ciągu 10 dni od złożenia wniosku.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Odpis skrócony, odpis zupełny, odpis wielojęzyczny

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Odpis aktu stanu cywilnego  wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, przedstawiciela ustawowego, opiekuna, a także osób, które wykażą w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.                                                                                              

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze, pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

nie dotyczy

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 09:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 10:36:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 866688