☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymagane dokumenty

-        umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Płoniawy-Bramura,

-        kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale  lokalu).

 

Opłaty

Czynności postępowania nie podlegają opłatom o charakterze publicznoprawnym.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

-        bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura,

-        w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednie prowadzącemu postępowanie – Inspektor ds. Obywatelskich Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

-        postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),

-        termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,

-        w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy  przybiera postać :

ü         decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,

ü         decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,

ü         decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,

ü         decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy  jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie  okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.

 

Tryb  odwoławczy

Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Wójta Gminy Płoniawy-Bramura) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Mazowiecki) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Straży Miejskiej, Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu  osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu – Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),

Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego  ma nastąpić wymeldowanie.

 

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:52:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:52:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559