Kierownictwo Urzędu - Wójt

Wójt Gminy

 

Funkcję Wójta sprawuje Jakub Dudek
Telefon 29 717-89-50, 717-80-61
E-mail wojt@ploniawy-bramura.pl

 

Zadania Wójta

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy  oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 1.  właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj. Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Ponadto Wójt:

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentuje miasto na zewnątrz,
 3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu,
 4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Zarząd,
 6. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 7. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania  budżetu oraz przedkłada uchwały  Wojewodzie i Regionalnej Izbie  Obrachunkowej,
 8. odpowiada w imieniu Zarządu za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie i Zarządowi,
 9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady i Zarządu.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-20 11:50:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2018-11-20 11:42:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki