Opiniowanie zgod.podz.nieruchomości

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania.

Opłaty :
Nie podlega: art. 2 pkt 1 p.pkt 1g Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
2. Wydanie Postanowienia.

Tryb odwoławczy :
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. Planowania ptrzestrzennego i Budownictwa
pok. 20
tel. (029) 717-80-61 wew. 31
Podstawa prawna :
Art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)
Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2004-04-06 09:43:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2004-04-06 09:43:01)