Płoniawy-Bramura: Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego
Numer ogłoszenia: 476378 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoniawy-Bramura , Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, tel. 29 7178061, faks 29 7178043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł Kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2) Podstawa: a) Uchwała Nr 151/XXIV/2012 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu. b) Uchwała Nr Os.435.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wydania opinii na wniosek Wójta Gminy Płoniawy-Bramura o możliwości spłaty długoterminowego kredytu, o udzielenie którego Gmina ubiega się w banku. 3) Zakres i warunki usługi (1) Kwota i waluta kredytu 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) (2) Warunki udzielenia kredytu a) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w kwocie 1 000 000,00 zł do 19.12.2012 r. b) Możliwość refinansowania spłat kredytów i pożyczek dokonanych w roku 2012. c) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ d) Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. e) W całym okresie kredytowania marża kredytodawcy pozostaje na nie zmienionym poziomie f) Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. g) Spłata odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. (3) Wykorzystanie kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł w jednej transzy. (4) Okres spłaty kredytu: 30.11. 2013 do 30.11.2023 (41 rat). (5) Okres karencji w spłacie kapitału: 12 miesięcy (6) Spłata kapitału: raty trzymiesięczne równe pierwsza rata w kwocie 24 400,00 zł kolejne po 24 390,00 zł. (7) Termin spłaty pierwszej raty: 30.11.2013 r. (8) Termin spłaty ostatniej raty: 30.11.2023 r. (9) Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji. (10) Spłata odsetek : Odsetki naliczane przez bank od dnia uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych od kwoty faktycznego zadłużenia, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przez bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze Faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. Obliczając odsetki należy przyjąć za podstawę obliczeń faktyczną ilość dni kredytowania w roku kalendarzowym w odniesieniu do liczby dni kalendarzowych w danym roku (365/366). Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczną ilość dni, które upłynęły od daty uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu. (11) Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku spłat rat kredytu we wcześniejszych terminach odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu. 4) Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M aktualna dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będą naliczane odsetki. 5) Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 6) Wykonawca udzieli kredytu bez pobierania prowizji. 7) Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2023.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią Formularza Nr 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploniawy-bramura.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83a 06-210 Płoniawy-Bramura.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83a 06-210 Płoniawy-Bramura Sekretariat pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie