☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

Urząd Stanu Cywilnego

 -   pokój Nr 16. tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

- art. 1 i 7 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.),

- rozdział 6 – art. 76, art. 85-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),

- załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dokumenty stwierdzające tożsamość osób zamierzających zawrzeć związek małżeński oraz wskazanych przez nich świadków.
 2. Pisemne zapewnienie osób, które zamierzają wstąpić w związek małżeński, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 3. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
 4. Jeżeli obywatel polski, zamierzający zawrzeć związek małżeński nie posiada aktów stanu cywilnego, sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument, wydany w państwie, gdzie nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie. Jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim składa zagraniczny dokument stanu cywilnego, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa, albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 5. Jeśli związek małżeński zamierza zawrzeć cudzoziemiec składa:
  • zapewnienie,
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa, z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych, niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana  na podstawie prawa polskiego.

OPŁATY

Opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa  w wysokości 84 zł. należy uiścić do kasy Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura lub na konto Urzędu Gminy

Nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010.

ULGI

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które przedstawią zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt  ustawy
o opłacie skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może nastąpić nie wcześniej niż po upływie miesiąca po złożeniu wymaganych dokumentów.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia o wstąpieniu
w związek małżeński.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. W wyjątkowych sytuacjach  przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem USC może  nastąpić przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy (po złożeniu stosownego wniosku i wydaniu zezwolenia na skrócenie terminu).
 2. Akt małżeństwa sporządza się na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń
  o wstąpieniu w związek małżeński, który podpisują osoby, które złożyły oświadczenia oraz wskazani przez nich świadkowie.                                                                                              

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Do dowolnie wybranego Kierownika.

W Płoniawach-Bramurze - Urząd Stanu Cywilnego - pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, uzyskanej w formie pisemnej zawiadomienia kierownika USC, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę USC
  o rozstrzygnięcie, czy przyczyny wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, wydanej na podstawie orzeczenia sądu, nie przysługuje wniosek do sądu
  o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności
Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:49:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 09:22:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 855559