☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 28.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Małżeństwo w formie wyznaniowej

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego

-  pokój Nr 16, tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

- art. 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),

-  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dokumenty stwierdzające tożsamość osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia.
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.
  3. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

OPŁATY

Wydanie zaświadczenia – nie podlega opłacie skarbowej. Przed wydaniem zaświadczenia wnioskodawca jest jednak zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa  w wysokości 84 zł. do kasy lub na konto Urzędu Stanu Cywilnego, który będzie sporządzał akt. W przypadku, gdy akt będzie sporządzany w USC Płoniawy-Bramura, powyższą opłatę należy uiścić do kasy Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura lub na konto Urzędu Gminy.

Nr rachunku: 13 8917 0001 0000 0071 2000 0010.

Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia będzie składany przez pełnomocnika, należy dodatkowo uiścić 17 zł. za pełnomocnictwo.

ULGI

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek  przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku złożenia kompletu dokumentów, zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku jeżeli akty stanu cywilnego dot. osób, zamierzających zawrzeć małżeństwo znajdują się w USC Płoniawy-Bramura. Jeżeli akty stanu cywilnego znajdują się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, zaświadczenie wydawane jest w ciągu 10 dni od złożenia wniosku.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w dwóch egzemplarzach.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wydania.
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej składa się do wybranego kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Do złożenia wniosku i odebrania zaświadczenia można ustanowić pełnomocnika.    

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

nie dotyczy

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 10:30:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 09:48:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 866688