☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 28.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie aktu urodzenia

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Urząd Stanu Cywilnego - pokój Nr 16.

tel. 29 717 89 53

PODSTAWA PRAWNA (wymagania prawne)

 - rozdział 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Karta urodzenia przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 • Dokumenty rodziców stwierdzające ich tożsamość.

OPŁATY

Sporządzenie aktu urodzenia – nie podlega opłacie skarbowej.

ULGI

nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów, rejestracja urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dokonywane jest bezzwłocznie.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Akt urodzenia dziecka.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia, lub w ciągu 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia. Po tym terminie kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia i informuje rodziców dziecka
  o jego sporządzeniu.
 • Zgłoszenia urodzenia dokonuje matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zgodność do czynności prawnych.
  W pozostałych przypadkach, zgłoszenia urodzenia dokonują: przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 • Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 • Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka, które nie mogą mieć formy zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.
 • Jeżeli nie stosuje się domniemania, że mąż matki jest ojcem dziecka
  (w przypadku, gdy dziecko jest zrodzone z małżeństwa), dane ojca zamieszcza się w akcie urodzenia w razie uznania ojcostwa, albo jego sądowego ustalenia.
 • Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub jego sądowe ustalenie, w akcie urodzenia zamieszcza się, jako imię ojca, imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a jako nazwisko i nazwisko rodowe ojca, nazwisko matki dziecka.
 • Po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka, kierownik USC nadaje dziecku PESEL
  i wydaje osobie zgłaszającej 1 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
 • Obowiązek zameldowania dziecka w miejscu zamieszkania rodziców ciąży na kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego, sporządzającym akt urodzenia.                                                                                           

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Miejsce urodzenia dziecka – dla dzieci urodzonych na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Urząd Stanu Cywilnego w Płoniawach-Bramurze, pokój Nr 16.

TRYB ODWOŁAWCZY

nie dotyczy

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-26 09:50:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-11-28 09:13:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 866688