☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 24.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy Gminy

Wójt Gminy

 •  

   

  Wójt Gminy

   

  Funkcję Wójta sprawuje              - Jakub Dudek

  Tel.                                            - 29 717-89-50, 717-80-61   

  E-mail:                                       - wojt@ploniawy-bramura.pl

   

 •  

  Zadania Wójta

  Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

  1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj. Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,

  2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,

  3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,

  4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,

  5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

  2. Wójt jako Przewodniczący Zarządu Gminy tworzy warunki zapewniające operatywność działania Zarządu, w szczególności poprzez:

  1. organizowanie pracy Zarządu,

  2. ustalanie propozycji porządku dziennego posiedzeń Zarządu,

  3. zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie nim,

  4. przedkładanie do rozpatrzenia na posiedzeniach Zarządu stosownych materiałów.

  Ponadto Wójt:

  1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,

  2. reprezentuje miasto na zewnątrz,

  3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu,

  4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,

  5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę Gminy

  6. prowadzi gospodarkę finansową gminy,

  7. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

  8. odpowiada w imieniu Rady Gminy za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,

  9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,

  10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,

  11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,

  12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,

  13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady,


       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1982827