☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 24.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy pomocnicze

Komisje Rady Gminy

 • SKŁAD KOMISJI:

  1. WIŚNIEWSKI Rafał
  2. NOWOTKA Andrzej
  3. RUTKOWSKI Dariusz
  4. MAJKOWSKI Michał
  5. MAĆKIEWICZ Grzegorz

  ZADANIA KOMISJI:

  1. opiniowanie wykonania budżetu Gminy i występowanie z wnioskiem do Rady o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi – wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  2. kontrolowanie działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,
  3. kontrolowanie zgodności działań Wójta i innych jednostek organizacyjnych Gminy z podjętymi przez Radę uchwałami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie:
  • wykonanie budżetu Gminy, a w szczególności realizacji dochodów i wydatków,
  • gospodarowania (przeznaczenia i wykorzystywania) składnikami majątkowymi, powierzonymi w zarząd poszczególnymi jednostkom organizacyjnym Gminy,
  • zawierania i wykonywania umów cywilno – prawnych, w szczególności z punktu widzenia interesu Gminy,
  • organizowania przetargów,
  • sposobu zlecania i realizacji inwestycji zadań gminnych

   Inne zadania Komisja wykonuje na zlecenie Rady.

   

   

   

 • SKŁAD KOMISJI:

  1. MAJKOWSKI Bogdan Klemens
  2. BOBIŃSKI Andrzej
  3. NIESTĘPSKI Rafał
  4. MAĆKIEWICZ Grzegorz
  5. USTOWSKI Wojciech
  6. WASZKIEWICZ Krzysztof

  ZADANIA KOMISJI:

  1. planowanie i realizacja budżetu Gminy, budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
  2. przestrzeganie prawa, porządku publicznego oraz rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych i infrastruktury,
  3. rozwój i funkcjonowanie rolnictwa.

   

 • SKŁAD KOMISJI:

  1. RUTKOWSKI Dariusz
  2. MAJEWSKI Krzysztof
  3. JARZĘBSKI Marek Zbigniew
  4. MORDECKA Grażyna Barbara
  5. ŁOMIAK Artur Maciej

   

  ZADANIA KOMISJI:

  1. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych,
  2. Upowszechnianie kultury, czytelnictwa, opieki nad sztuką ludową,
  3. Funkcjonowanie służby zdrowia,
  4. Zapewnienie opieki nad ochroną zdrowia społeczeństwa,
  5. Funkcjonowanie opieki społecznej, sportu, turystyki,
  6. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych na rekreację,
  7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarka wodno – ściekowa,

   

   

 • SKŁAD KOMISJI:

  1. ŁOMIAK Artur Maciej
  2. NOWOTKA Andrzej
  3. BOBIŃSKI Andrzej
  4. WASZKIEWICZ Krzysztof
  5. MORDECKA Grażyna Barbara

  ZADANIA KOMISJI:

  1. analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:
  • skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wniosków;
  • petycji składanych przez obywateli.
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1982827