☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Poniedziałek 28.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbmik

 

Skarbnik Gminy

 

Funkcję Skarbnika sprawuje Jadwiga Olewiecka
Telefon 29 7178952
E-mail skarbnik@ploniawy-bramura.pl

 

Do zadań Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów budżetu gminy,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 3. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  • zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
  • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Wydział Planowania i Finansowo – Budżetowy oraz jednostki i zakłady budżetowe.
 5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
  • następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 8. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 9. uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania,
 10. wykonywanie innych poleceń Wójta

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łoniewska Kinga
(2003-06-20 11:57:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-04-04 11:43:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 866688