☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Płoniawy-Bramura
herb Gminy Płoniawy-Bramura

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na organizację imprezy masowej

Procedura wydania zezwolenia na imprezę masową

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej „organem”, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezbędne załączniki wymagane ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. W tym przypadku wydanie opinii (Komendanta Miejskiego Policji, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego) następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie. W tym przypadku wymagane dokumenty do wydania zezwolenia na imprezę masową należy złożyć do organu niezwłocznie.

Dodatkowe informacje:

 

Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania oraz spełnia wymogi w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie.                                                                                                                                       

Rodzaje imprez masowych - impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej.

1. Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa - impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, lub zorganizowane oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub telebimach. Odbywająca się na: a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

2. Masowa impreza sportowa - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

3. Mecz piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;

4. Impreza masowa podwyższonego ryzyka - należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Opłaty:

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

• od wydania zezwolenia - 82 zł

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Numer konta:

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

13 8917 0001 0000 0071 2000 0010

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia:

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2171Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Wniosek

Wytworzył:
Tomasz Winnicki
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2021-04-28 13:34:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2021-05-06 09:43:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 869264